Mời thầu

Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt cùm cơ khí để xử lý rò rỉ, phục vụ công tác BDSC trong nhà máy theo Đơn hàng số 205/21-1919/ĐH-BDSC-W

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt cùm cơ khí để xử lý rò rỉ, phục vụ công tác BDSC trong nhà máy theo Đơn hàng số 205/21-1919/ĐH-BDSC-W.
 • Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt cùm cơ khí để xử lý rò rỉ, phục vụ công tác BDSC trong nhà máy theo Đơn hàng số 205/21-1919/ĐH-BDSC-W.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 1981/QĐ-BSR ngày 23/6/2021
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Phó Tổng Giám đốc
 1. Thông tin gói thầu:
 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng Hóa                                              
 • Trong nước
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 6-7/2021        
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói
 • Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đối với Mục 1 đến Mục 8.

+ 120 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đối với Mục 9

 1. Nội dung thông báo mời thầu:
 • Thời gian phát hành HSYC: 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2021
 • Thời gian kết thúc bán HSYC:  14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2021
 • Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ: Ông. Nguyễn Hoàng Nhật – email: nhatnh@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8913, di động: 0915 329 479).
 • Thời điểm đóng thầu thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2021
 • Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2021
 • Địa điểm mở thầu: Phòng 104 – 208 Hùng Vương – Quảng Ngãi
 • Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.
 • Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ theo hình thức bảo lãnh ngân hàng.

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu