Mời thầu

Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S.
 2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30, ngày 25 tháng 6  năm 2021 đến trước 09giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ-Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Cao Như Ngọc – email: ngoccn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0553616555- máy nhánh 8386.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND/bộ.
 8. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VND (Năm triệu đồng), bằng bảo lãnh của ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00,  ngày 05 tháng 7 năm 2021.
 10. Thời điểm mở thầu 09giờ 15, ngày 05 tháng 7 năm 2021.

                      Quảng ngãi, ngày  22 tháng  6  năm 2021

                        Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)