Mời thầu

Mua cát, sỏi thay thế định kỳ theo hợp đồng đơn giá 1 năm để sử dụng tại phân xưởng 14 theo Đơn hàng 25/20-3690/ĐH-ĐĐSX-P ngày 19/01/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua cát, sỏi thay thế định kỳ theo hợp đồng đơn giá 1 năm để sử dụng tại phân xưởng 14 theo Đơn hàng 25/20-3690/ĐH-ĐĐSX-P ngày 19/01/2021.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua cát, sỏi thay thế định kỳ theo hợp đồng đơn giá 1 năm để sử dụng tại phân xưởng 14 theo Đơn hàng 25/20-3690/ĐH-ĐĐSX-P ngày 19/01/2021.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1149/QĐ-BSR ngày 09/4/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 04/2021
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm hàng hóa.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến 10 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Bà Nguyễn Thị Xuân Diệu – email: dieuntx@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825, ext 8756 di động: 0916 692579).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: Hồ sơ được phát hành miễn phí đến nhà thầu. Nhà thầu có thể liên hệ thông qua địa chỉ email: dieuntx@bsr.com.vn để nhận bản scan hồ sơ yêu cầu gói thầu nêu trên.
 9. Bảo đảm dự thầu: 2.900.000 VNĐ (Hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15’, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 4 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu