Mời thầu

Mua thiết bị phân tích dầu nhờn mới và dầu nhờn đã qua sử dụng theo Đơn hàng 36/ĐH-QLCL

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua thiết bị phân tích dầu nhờn mới và dầu nhờn đã qua sử dụng theo Đơn hàng 36/ĐH-QLCL;
  • Loại gói thầu: Mua sắm vật tư
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua thiết bị phân tích dầu nhờn mới và dầu nhờn đã qua sử dụng theo Đơn hàng 36/ĐH-QLCL;
  • Thời gian thực hiện dịch vụ: trong vòng 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng;
  • Loại Hợp đồng: trọn gói
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1135/QĐ-BSR ngày  08/04/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 4 năm 2021(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: mua sắm dịch vụ cho nhà máy năm 2021.
 3. Nguồn vốn: Nguồn vốn SXKD.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày  13  tháng   4 năm 2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 29 tháng  4  năm 2021
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Bà Phạm Thị Thu Thủy – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 02553.8258256 /Fax: 02553.825826. – máy nhánh 8387, di động: 0917810014. email thuyptt@bsr.com.vn .
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 VNĐ;
 9. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 VND  (chín mươi triệu đồng). Thư bảo lãnh của ngân hàng có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày   29 tháng 4  năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu:  10  giờ 15, ngày 29 tháng 4  năm 2021

Quảng Ngãi, ngày  08    tháng 4   năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu