Mời thầu

Mua vật tư dự phòng rủi ro cho bơm dosing P-1531A/B/C/D/E/F, P-1532A/B/C/D/E theo Đơn hàng số 634/20-3519/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng rủi ro cho bơm dosing P-1531A/B/C/D/E/F, P-1532A/B/C/D/E theo Đơn hàng số 634/20-3519/ĐH-BDSC-R.
 • Loại gói thầu:Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư dự phòng rủi ro cho bơm dosing P-1531A/B/C/D/E/F, P-1532A/B/C/D/E theo Đơn hàng số 634/20-3519/ĐH-BDSC-R.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua vật tư dự phòng rủi ro cho bơm dosing P-1531A/B/C/D/E/F, P-1532A/B/C/D/E theo Đơn hàng số 634/20-3519/ĐH-BDSC-R.
 2. Nguồn vốn: Mục số C23, phụ lục 2C - Phòng Thiết bị Quay – Ban BDSC theo Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 3 năm 2021  đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông – email: Nongnn@bsr.com.vn; Điện thoại: 02553616666 - máy nhánh 8218, Điện thoại di động: 0822877779).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT:   1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu:     30.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 03 năm 2021.
 10. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 40 phút, ngày 12 tháng 03 năm 2021.

Quảng ngãi, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)