Mời thầu

Thẩm định giá 02 (hai) lô tài sản đề nghị thanh lý là vật tư hỏng thải/ phế liệu từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của NMLD Dung Quất giai đoạn từ 01/02/2020 đến 15/11/2020