Mời thầu

Thuê đơn vị bảo dưỡng sữa chữa các xe ô tô do Văn phòng Quản lý cuối năm 2020 theo Đơn hàng số 343/ĐH-VP-A

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị bảo dưỡng sữa chữa các xe ô tô do Văn phòng Quản lý cuối năm 2020 theo Đơn hàng số 343/ĐH-VP-A”;
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ;
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê đơn vị bảo dưỡng sữa chữa các xe ô tô do Văn phòng Quản lý cuối năm 2020 theo Đơn hàng số 343/ĐH-VP-A;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày.
  • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 204/QĐ-BSR ngày 26/01/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 01/2021. (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê đơn vị bảo dưỡng sữa chữa các xe ô tô do Văn phòng Quản lý cuối năm 2020 theo Đơn hàng số 343/ĐH-VP-A;
 3. Nguồn vốn: Kế hoạch chi phí SXKD và QLĐH của BSR.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2021 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Nguyễn Thị Nghiêm –Văn Phòng, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3825.825 – máy nhánh 8721, di động: 0978623567. Email: nghiemnt@bsr.com.vn
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 (Năm trăm nghìn đồng);
 9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2021.
 11. Thời điểm mở thầu:   10 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 01 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu