Mời thầu

Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020;

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020;
  2. Tên dự án: Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020;
  3. Thời gian phát hành  từ 10 giờ  00  phút, ngày 9 tháng 12 năm  2020  đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm  2020 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020.
  5. Thông tin đã đăng tải trên trang web BSR;

Nay Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2020.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15 phút ngày 22 tháng 12 năm 2020.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Quảng Ngãi , ngày 15 tháng 12 năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)