Mời thầu

Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020;
  • Loại gói thầu: Dịch vụ;
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4712/QĐ-BSR ngày 08/12/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong tháng 12/2020. (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020.
 3. Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2020 Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Nguyễn Thị Xuân Diệu – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8756, di động: 0916692579. Email: dieuntx@bsr.com.vn
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 0 đồng (không đồng);
 9. Bảo đảm dự thầu: 2.500.000 VND (Mười lăm triệu đồng), bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 150 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 15 tháng 12 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Quảng Ngãi, ngày  9 tháng 12 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu