Mời thầu

Thuê Dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm năm 2021-2023 theo Hợp đồng đơn giá cố định 3 năm

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê Dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm năm 2021-2023 theo Hợp đồng đơn giá cố định 3 năm;
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ phi tư vấn;
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê Dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm năm 2021-2023 theo Hợp đồng đơn giá cố định 3 năm;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2023.
  • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4670/QĐ-BSR ngày 4/12/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 12/2020. (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê Dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm năm 2021-2023 theo Hợp đồng đơn giá cố định 3 năm.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 13 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến trước 13 giờ 30, ngày 18 tháng 12 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Kinh doanh, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ bà Huỳnh Thị Cẩm Khuê, e-mail: khuehtc@bsr.com.vn, điện thoại: 0255.3.825825, máy nhánh 8742, di động: 0973.980.995)
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
 9. Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng). Bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30, ngày 18 tháng 12 năm 2020.
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Quảng Ngãi, ngày 4 tháng 12 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu