Mời thầu

Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 02553. 825825/02553.825826/www.bsr.com.vn

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn.

- Loại gói thầu: Thuê dịch vụ phi tư vấn;

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn.

- Loại Hợp đồng: Thỏa thuận khung dài hạn theo đơn giá điều chỉnh;

- Thời gian thực hiện Thỏa thuận khung: 02 năm kể từ ngày ký Thỏa thuận khung;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: 4607/QĐ-BSR ngày 27/11/2020;

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 11 và 12/2020.  

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2020 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2020 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Kinh doanh, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Tấn Thành Công, e-mail: congntt@bsr.com.vn, điện thoại: 02553.825825, máy nhánh 8743 trong giờ hành chính);

8. Bảo đảm dự thầu: 72.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn), bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc séc bảo chi;

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2020.

10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2020.