Mời thầu

Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.3825825                    Fax: 0255.3825826

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu trên website BSR với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F

- Loại gói thầu: Thuê dịch vụ;

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021).

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4577/QĐ-BSR ngày 25/11/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong tháng 12/2020.

   (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F.

3. Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2020 Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2020 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ông Võ Xuân Phúc – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8043, di động: 0986 087 786. Email: phucvx@bsr.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 0 đồng (không đồng);

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng), bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 150 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 04 tháng 12 năm 2020.