Mời thầu

Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web.

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.3616.666                   Fax: 0255.3616.555

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web.

- Loại gói thầu: Mua sắm dịch vụ

- Nội dung chính của gói thầu: Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web theo Đơn hàng số 054/20-2473/ĐH-ERP-CNTT-E;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Toàn bộ hàng hóa dịch vụ trong dự án theo phạm vi cung cấp phải được bên trúng thầu bàn giao đầy đủ một lần cho Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, thời gian triển khai hoàn thành công việc trong vòng 45 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng có hiệu lực;

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong tháng 11/2020

(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: mua sắm dịch vụ cho nhà máy năm 2020.

3. Nguồn vốn: Mục 15 - Phụ lục 18 - Chi phí dịch vụ của Ban ERP-CNTT, Quyết định số 677/QĐ-BSR ngày 04/3/2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 07 tháng  12 năm 2020;

7. Địa điểm phát hành HSMT: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8391, di động: 0983818345. email hangntt@bsr.com.vn .

8. Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 270.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng). Thư bảo lãnh của ngân hàng có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 07   tháng 12 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu:  10   giờ 30, ngày 07 tháng  12 năm 2020