Mời thầu

Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Bộ phận IT Helpdesk

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.3616.666                   Fax: 0255.3616.555

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu trên website BSR với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

- Loại gói thầu: Thuê dịch vụ;

 - Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 16 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng;

- Loại Hợp đồng: Trọn gói;.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 4525/QĐ-BSR ngày 19/11/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 11-12/2020.

(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W.

3. Nguồn vốn: Mục C3 – Phụ lục 1E – Quyết định số 677/QĐ-BSR ngày 04/03/2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 08 tháng 12 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Nguyễn Lan Hương – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: số 208 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8395, di động: 0906566852. Email: Huongnl@bsr.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 150 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 08 tháng 12 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 08 tháng 12 năm 2020.