Mời thầu

Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị Rotameter theo MOC-11-20-195 theo Đơn hàng số 601/20-3386/ĐH-BDSC-I.

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.825825                   Fax: 0255.3825826

Mã số thuế: 4300378569

thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị Rotameter theo MOC-11-20-195 theo Đơn hàng số 601/20-3386/ĐH-BDSC-I.
 • Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị Rotameter theo MOC-11-20-195 theo Đơn hàng số 601/20-3386/ĐH-BDSC-I.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 4508/QĐ-BSR ngày 18/11/2020
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Phó Tổng Giám đốc

II. Thông tin gói thầu:

 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng Hóa                                             
 • Trong nước
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 11/2020        
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

II. Nội dung thông báo mời thầu:

 • Thời gian phát hành HSYC: 16 giờ 45 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2020
 • Thời gian kết thúc bán HSYC:  09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2020
 • Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ: Ông. Nguyễn Hoàng Nhật – email: nhatnh@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8913, di động: 0915 329 479).
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2020
 • Địa điểm mở thầu: Phòng 104 – 208 Hùng Vương – Quảng Ngãi
 • Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ/1 bộ Hồ sơ.

Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ theo hình thức bảo lãnh ngân hàng