Mời thầu

Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số 058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.3616.666             Fax: 0255.3616.555

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số  058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I  .

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

 - Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số  058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I   .

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4475/QĐ-BSR ngày  16/11/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 11-12 năm 2020 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số  058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I   .

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10giờ00, ngày 19 tháng 11 năm 2020 đến trước 10giờ00, ngày 30 tháng 11 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang– Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. email sangpv@bsr.com.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  500.000 đ;

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đ ( mười lăm triệu đồng);

10. Thời điểm đóng thầu: 10giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2020