Mời thầu

Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2021.
  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê tàu để vận chuyển sản phẩm LPG Dung Quất từ cảng xuất sản phẩm của NMLD Dung Quất đến các cảng dỡ của khách hàng tiêu thụ LPG Dung Quất tại thị trường Việt Nam năm 2021.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4261/QĐ-BSR ngày 19/10/2020;
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 23 tháng 10 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 11 tháng 11 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Kinh doanh, P.401, Trụ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Số 208, Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ Trịnh Duy Lịnh, điện thoại: (0255) 3 825 825 – máy nhánh 8732; email: Duylinhtd@bsr.com.vn);
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng chẵn)
 9. Bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh ngân hàng có giá trị 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: mười tỷ đồng chẳn), có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 11 tháng 11 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Quảng Ngãi, ngày 20  tháng  10  năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC