Mời thầu

Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất chứa oxy trong các sản phẩm xăng dầu và hàm lượng CO/CO2 trong các mẫu khí/khí hóa lỏng theo Đơn hàng và dự toá

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất chứa oxy trong các sản phẩm xăng dầu và hàm lượng CO/CO2 trong các mẫu khí/khí hóa lỏng theo Đơn hàng và dự toán số 33/19-4035/ĐH-QLCL.
 • Loại gói thầu:Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất chứa oxy trong các sản phẩm xăng dầu và hàm lượng CO/CO2 trong các mẫu khí/khí hóa lỏng theo Đơn hàng và dự toán số 33/19-4035/ĐH-QLCL.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất chứa oxy trong các sản phẩm xăng dầu và hàm lượng CO/CO2 trong các mẫu khí/khí hóa lỏng theo Đơn hàng và dự toán số 33/19-4035/ĐH-QLCL.
 2. Nguồn vốn: Chi phí mua sắm TSCĐ của Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30, ngày 23 tháng 10 năm 2020 đến trước 14giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2020
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ-Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Cao Như Ngọc – email: ngoccn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0553616555- máy nhánh 8386.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND/bộ.
 8. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 VND (Bảy mươi triệu đồng chẵn), bằng bảo lãnh của ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00,  ngày 09 tháng 11 năm 2020
 10. Thời điểm mở thầu 14 giờ 30, ngày 09 tháng 11  năm 2020

Quảng ngãi, ngày 20  tháng 10 năm 2020

 Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)