Mời thầu

Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất trong năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất trong năm 2021.
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ phi tư vấn;
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô bao gồm cung cấp tàu chở dầu, quản lý kỹ thuật tàu, thu xếp đại lý, vận chuyển nguyên liệu đầu vào cho NMLD Dung Quất năm 2021.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: 4262/QĐ-BSR ngày 19/10/2020
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2021  
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất trong năm 2021.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2020 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính).
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Kinh doanh, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208, Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Thiên Vĩnh Nghi, e-mail: nghintv@bsr.com.vn, điện thoại: 0255.3.825825, máy nhánh 8745 trong giờ hành chính);
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)
 9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng). Bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng;
 10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2020.
 11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 10 năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC