Mời thầu

Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ theo Đơn hàng số 556/ĐH-VHSX.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ theo Đơn hàng số 556/ĐH-VHSX.
 • Tên dự toán mua sắm: Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ theo Đơn hàng số 556/ĐH-VHSX.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 4044/QĐ-BSR ngày 25/9/2020
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc

II. Thông tin gói thầu:

 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng Hóa                                              
 • Trong nước
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 9-10/2020        
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

III. Nội dung thông báo mời thầu:

 • Thời gian phát hành HSYC: 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2020
 • Thời gian kết thúc bán HSYC:  09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2020
 • Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi,  tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ: Ông. Nguyễn Hoàng Nhật – email: nhatnh@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8913, di động: 0915 329 479).
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2020
 • Địa điểm mở thầu: Phòng 104 – 208 Hùng Vương – Quảng Ngãi
 • Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ/1 bộ Hồ sơ.

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 09 năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu