Mời thầu

Thuê dịch vụ sửa chữa bờ đê bồn bể, mái tôn tại khu vực offsite và trong Nhà máy theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ sửa chữa bờ đê bồn bể, mái tôn tại khu vực offsite và trong Nhà máy theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C”.
  • Loại gói thầu: Mua sắm dịch vụ  
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa bờ đê bồn bể, mái tôn tại khu vực offsite và trong Nhà máy theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày BSR bàn giao mặt bằng và phê duyệt biện pháp thi công.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ sửa chữa bờ đê bồn bể, mái tôn tại khu vực offsite và trong Nhà máy theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C.
 3. Nguồn vốn: Mục A1, phụ lục 1G, trang số 38, Quyết định 677/QĐ-BSR ngày 4/3/2020.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 15 giờ 30, ngày 25 tháng 9 năm 2020 đến trước 08 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 505, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ Ông Phạm Quang Khôi, điện thoại: 02553825825 – máy nhánh 8619, mobile 0986351237; email: khoipq@bsr.com.vn,  trong giờ hành chính). Ghi chú: Để phục vụ việc xuất hóa đơn cho khách hàng mua HSMT/HSYC, Công ty BSR đề nghị Quý nhà thầu khi chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp mua HSMT/HSYC tuân thủ theo cú pháp sau: [Tên công ty đầy đủ] – [Mã số thuế] - [Mua HSMT/HSYC cho gói thầu theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C] – [Địa chỉ công ty]
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn).
 9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
 10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2020.
 11. Thời điểm mở thầu:    08 giờ 10, ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu