Mời thầu

Thuê dịch vụ sửa chữa định kỳ trên đà lần II cho ca nô Lọc Dầu 03 và hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T
  • Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa định kỳ trên đà lần II cho ca nô Lọc Dầu 03 và hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày BSR bàn giao mặt bằng và phê duyệt biện pháp thi công
 2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
 3. Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm, thuê dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 23 tháng 9 năm 2020 đến trước 9 giờ 00 ngày 30 tháng 9 năm 2020
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ, Phòng 505, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại: 02553 825825 – máy nhánh 8391; email: hangntt@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng.
 9. Bảo đảm dự thầu:  14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng)
 10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 30 tháng 9 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu:   9 giờ 15 ngày 30 tháng 9 năm 2020

Quảng ngãi, ngày 23 tháng 09 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)