Mời thầu

Mua vật tư thực hiện đại tu máy phát STG A theo Đơn hàng số 300/20-2199/ĐH-BDSC-E.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện đại tu máy phát STG A theo Đơn hàng số 300/20-2199/ĐH-BDSC-E.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư thực hiện đại tu máy phát STG A theo Đơn hàng số 300/20-2199/ĐH-BDSC-E.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng:
 • Đối với Phần 1: Trong vòng 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 • Đối với Phần 2: Trong vòng 10 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3957/QĐ-BSR ngày 16/9/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 9/2020
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Bảo dưỡng thường xuyên.
 2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2020.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Đặng Quốc Huy – email: huydq@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8385).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng. Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: huydq@bsr.com.vn). Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty… (điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Mua vật tư thực hiện đại tu máy phát STG A theo Đơn hàng số 300/20-2199/ĐH-BDSC-E”.
 8. Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.
 9. Bảo đảm dự thầu: 180.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15’, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 9 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu