Mời thầu

Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo PO số 584-2020/Contract/BSR-CONIFER ngày 12/8/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo PO số 584-2020/Contract/BSR-CONIFER ngày 12/8/2020”.
  • Loại gói thầu: Dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo PO số 584-2020/Contract/BSR-CONIFER ngày 12/8/2020.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày nhận hàng;
  • Loại Hợp đồng: trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3937/QĐ-BSR ngày 14/9/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 9-10/2020; (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo PO số 584-2020/Contract/BSR-CONIFER ngày 12/8/2020.
 3. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2020-2023 của BSR (Mục 6B, Phụ lục 03 – Ban ĐĐSX, Quyết định số 677/QĐ-BSR ngày 04/3/2020). (Nguồn vốn SXKD của Công ty)
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00  phút, ngày 15  tháng 9  năm  2020  đến trước 14 giờ 00, ngày  25  tháng  9  năm  2020
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 507 (gặp anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 0255-3825825, máy nhánh 8389, email: phphuong@bsr.com.vn; Điện thoại di động: 0915.553.877/0935.974.222), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn; số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí;
 9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu:   14   giờ  00 , ngày 25 tháng  9 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 14    giờ  10    , ngày 25 tháng  9 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày  14 tháng 9  năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu