Mời thầu

Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ dữ liệu và hạ tầng mạng (Infrastructure) theo Đơn hàng và dự toán số 025/20-1547/ĐH-ERP-CNTT-E

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ dữ liệu và hạ tầng mạng (Infrastructure) theo Đơn hàng và dự toán số 025/20-1547/ĐH-ERP-CNTT-E.
  • Loại gói thầu: dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ dữ liệu và hạ tầng mạng (Infrastructure) theo Đơn hàng và dự toán số 025/20-1547/ĐH-ERP-CNTT-E.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 9/2020
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ dữ liệu và hạ tầng mạng (Infrastructure) theo Đơn hàng và dự toán số 025/20-1547/ĐH-ERP-CNTT-E.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2020 đến trước  14 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi,  tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Nguyễn Thế Hiệp – email: hiepnt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8380, di động: 0983030249).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ
 9. Bảo đảm dự thầu: 86.000.000 VND có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15’, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 7 tháng 9 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu