Mời thầu

Gia hạn bản quyền duy trì cập nhật dữ liệu an ninh mạng, phòng chống lây nhiễm mã độc cho các hệ thống thiết bị an ninh thông tin Internal Firewall, IPS/IDS…theo Đơn hàng số 024/20-1385/ĐH-ERP-CNTT-E

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.825825                       Fax: 0255.3825826

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền duy trì cập nhật dữ liệu an ninh mạng, phòng chống lây nhiễm mã độc cho các hệ thống thiết bị an ninh thông tin Internal Firewall, IPS/IDS…theo Đơn hàng số 024/20-1385/ĐH-ERP-CNTT-E.

- Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu: Gia hạn bản quyền duy trì cập nhật dữ liệu an ninh mạng, phòng chống lây nhiễm mã độc cho các hệ thống thiết bị an ninh thông tin Internal Firewall, IPS/IDS…theo Đơn hàng số 024/20-1385/ĐH-ERP-CNTT-E.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm từ ngày hết hạn bản quyền cũ.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2754/QĐ-BSR ngày 31/7/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 08/2020

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ.

3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 8 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 20 tháng 8 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Trần Thị Cẩm Loan – email: loanttc@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8329, di động: 0934983038).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: bảo lãnh ngân hàng giá trị 198.000.000 VND (một trăm chín mươi tám triệu đồng) có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 20 tháng 8 năm 2020