Mời thầu

Mua thuốc chữa bệnh, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và sơ cấp cứu cho CBCNV Công ty năm 2020 theo Đơn hàng số 237/20-1552/ĐH-ATMT-E

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.3616.666                   Fax: 0255.3616.555

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu trên website BSR với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua thuốc chữa bệnh, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và sơ cấp cứu cho CBCNV Công ty năm 2020 theo Đơn hàng số 237/20-1552/ĐH-ATMT-E;

-  Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;

 - Nội dung chính của gói thầu: Mua thuốc chữa bệnh, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và sơ cấp cứu cho CBCNV Công ty năm 2020 theo Đơn hàng số 237/20-1552/ĐH-ATMT-E;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 02 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2741/QĐ-BSR ngày 31/07/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 08/2020 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua thuốc chữa bệnh, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và sơ cấp cứu cho CBCNV Công ty năm 2020 theo Đơn hàng số 237/20-1552/ĐH-ATMT-E

3. Nguồn vốn: Phụ lục 01 – Nhóm C – Mục 6  – Quyết định số 677/QĐ-BSR ngày 04/03/2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 08 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 18 tháng 08 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Nguyễn Lan Hương – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8395, di động: 0906566852. Email: Huongnl@bsr.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng, bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 18 tháng 08 năm 2020