Mời thầu

Thuê dịch vụ lắp đặt móng bê tông theo MOC-15-16-277 và sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng theo Đơn hàng số 232/20-1461/ĐH-BDSC-C

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Địa chỉ: Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điện thoại/fax/email: 02553.825825/02553.825826/www.bsr.com.vn

Mã số thuế: 4300378569.

Đề nghị đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ lắp đặt móng bê tông theo MOC-15-16-277 và sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng theo Đơn hàng số 232/20-1461/ĐH-BDSC-C

- Loại gói thầu: Thuê dịch vụ

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ lắp đặt móng bê tông theo MOC-15-16-277 và sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng theo Đơn hàng số 232/20-1461/ĐH-BDSC-C

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày kể từ ngày BSR bàn giao mặt bằng

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ lắp đặt móng bê tông theo MOC-15-16-277 và sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng theo Đơn hàng số 232/20-1461/ĐH-BDSC-C

3. Nguồn vốn: Mục A6, Phụ lục 1G, Trang 38 theo QĐ 677/QĐ-BSR ngày 04/03/2020;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ    7   giờ 30   , ngày 31  tháng  7  năm 2020 đến trước 09      giờ 00    , ngày 10  tháng   8  năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 501 tòa nhà hành chính, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

(liên hệ anh Trần Anh Sâm, điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8909, mobile 0912040655; email: samta@bsr.com.vn trong giờ hành chính).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu:     09 giờ 00   , ngày  10     tháng  8  năm 2020.