Mời thầu

Triển khai gia hạn dịch vụ bảo trì cung cấp mực cho hệ thống máy in tập trung toàn Công ty theo Đơn hàng và dự toán số 012/20-1203/ĐH-ERP-CNTT-E

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.3616.666                   Fax: 0255.3616.555

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Triển khai gia hạn dịch vụ bảo trì cung cấp mực cho hệ thống máy in tập trung toàn Công ty theo Đơn hàng và dự toán số 012/20-1203/ĐH-ERP-CNTT-E ”.

- Loại gói thầu: Thuê dịch vụ

- Nội dung chính của gói thầu: Triển khai gia hạn dịch vụ bảo trì cung cấp mực cho hệ thống máy in tập trung toàn Công ty.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2724/QĐ-BSR ngày  27/7/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 7 – tháng 8 năm 2020

(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Triển khai gia hạn dịch vụ bảo trì cung cấp mực cho hệ thống máy in tập trung toàn Công ty.

3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ    10  giờ  00  phút, ngày   27 tháng 07 năm  2020  đến trước 10 giờ 00, ngày   10 tháng   08 năm  2020

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 501 (gặp anh Sang, điện thoại: 0255-3616666, máy nhánh 8382, email: sangpv@bsr.com.vn), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ/bộ

9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 150 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu:   10  giờ  00 , ngày  10 tháng 08 năm 2020