Mời thầu

Ký hợp đồng đơn giá cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển của hãng Schneider trong toàn nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 177/20-1412/ĐH-BDSC-I.

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.825825                       Fax: 0255.3825826

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển của hãng Schneider trong toàn nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 177/20-1412/ĐH-BDSC-I.

- Loại gói thầu: vật tư

- Nội dung chính của gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển của hãng Schneider trong toàn nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 177/20-1412/ĐH-BDSC-I.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: Theo đơn giá.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 8/2020

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Ký hợp đồng đơn giá cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển của hãng Schneider trong toàn nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 177/20-1412/ĐH-BDSC-I.

3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 3 tháng 8 năm 2020 đến trước  14 giờ 00, ngày 18 tháng 8 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Nguyễn Thế Hiệp – email: hiepnt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8380, di động: 0983030249).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ

9. Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 VND có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 8 năm 2020