Mời thầu

Xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang bảo vệ NMLD Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 144/19-4595/ĐH-ATMT-S ngày 31/3/2020

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0553. 616666/0553.616555/www.bsr.com.vn

Mã số thuế:4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang bảo vệ NMLD Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 144/19-4595/ĐH-ATMT-S ngày 31/3/2020.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa/dịch vụ phi tư vấn;

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang bảo vệ NMLD Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 144/19-4595/ĐH-ATMT-S ngày 31/3/2020;

- Thời gian thực hiện: 45 ngày từ ngày nhận được yêu cầu từ BSR sau khi có hợp đồng

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn:            /QĐ-BSR ngày      /  /2020;

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: trong tháng  7/2020

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Lấy mục 38 Phụ lục 01, Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2020 của Ban ATMT kèm theo Quyết định số 667/QĐ-BSR ngày 04/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 30 tháng 7 năm 2020 đến trước 9   giờ 00, ngày 10 tháng 8 năm 2020(trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, Phòng 513, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương , Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Tạ Trung, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8381; di động: 0919302744, email: trungt@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 10 tháng 8 năm 2020.