Mời thầu

Cung cấp dịch vụ cẩu 300T để thực hiện công việc bảo dưỡng động cơ điện PM-3401 theo Đơn hàng số 325/19-4176/ĐH-BDSC-W

Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 02553. 825825/02553.825826/www.bsr.com.vn

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ cẩu 300T để thực hiện công việc bảo dưỡng động cơ điện PM-3401 theo Đơn hàng số 325/19-4176/ĐH-BDSC-W

- Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ cẩu 300T để thực hiện công việc bảo dưỡng động cơ điện PM-3401 theo Đơn hàng số 325/19-4176/ĐH-BDSC-W

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Sử dụng trong bảo dưỡng tổng thể lần 4, BSR sẽ gửi thư xác nhận qua Fax/Email trước 3 ngày triển khai Hợp đồng

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Mục B7, Phụ lục 1E – Quyết định số 677/QĐ-BSR ngày 04/03/2020 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 28 tháng 7 năm 2020 đến trước 9 giờ 00 ngày 7 tháng 8 năm 2020

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ - Phòng 505, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại: 02553 825825 – máy nhánh 8391; email: hangntt@bsr.com.vn trong giờ hành chính).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu:  35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng)

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 7 tháng 8 năm 2020