Mời thầu

Mua phụ tùng thay thế để bảo dưỡng định kỳ cho các loại máy công cụ tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 163/18-1684/ĐH-BDSC-W ngày 28/3/2018.

1. Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế để bảo dưỡng định kỳ cho các loại máy công cụ tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 163/18-1684/ĐH-BDSC-W ngày 28/3/2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;

- Nội dung chính của gói thầu: Mua phụ tùng thay thế để bảo dưỡng định kỳ cho các loại máy công cụ tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 163/18-1684/ĐH-BDSC-W ngày 28/3/2018;

- Thời gian giao hàng: 14 tuần (thời gian thực hiện hợp đồng);

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Mục 5.4, Phụ lục 2.1 theo Quyết định số 227/QĐ-BSR ngày 23/01/2018 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ kỹ thuật phục vụ SXKD và quản lý điều hành năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 10 tháng 8 năm 2018 đến trước 14   giờ 00, ngày 20 tháng 8 năm 2018(trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Tạ Trung, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8381; di động: 0919302744, email: trungt@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: Miễn bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 20  tháng 8 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu:14 giờ 15, ngày 20 tháng  8 năm 2018.