Mời thầu

Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT

1. Tên gói thầu: Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT

- Loại gói thầu:

Xây lắp          Mua sắm hàng hóa    Phi tư vấn      Hỗn hợp

- Nội dung chính của gói thầu: Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  574/QĐ-BSR ngày 09/8/2018.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Quý 3/2018

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 - 18 tuần

2. Tên dự án: Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT.

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 16 tháng  8  năm 2018 đến trước 14 giờ 30, ngày  07  tháng 9 năm 2018  (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban TMDV – Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Building A1, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (trong giờ hành chính).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 01 triệu đồng. Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: huydq@bsr.com.vn).

Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty Cổ phần Lọc Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty…(điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT”.

Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu:    14 giờ 00, ngày  07  tháng  9  năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày   07  tháng  9  năm 2018