Mời thầu

Mua động cơ để thay thế mới cho CM-962B tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 297/18-1786/ĐH-BDSC-E.

1. Tên gói thầu: Mua động cơ để thay thế mới cho CM-962B tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 297/18-1786/ĐH-BDSC-E.

  • Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa   x    Phi tư vấn       Hỗn hợp

  • Nội dung chính của gói thầu: Mua động cơ để thay thế mới cho CM-962B tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 297/18-1786/ĐH-BDSC-E.

-    Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 tuần.

-    Loại Hợp đồng: Trọn gói.

     -  Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 576/QĐ-BSR ngày 09/8/2018.

     -  Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 8, 9/2018 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua động cơ để thay thế mới cho CM-962B tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 297/18-1786/ĐH-BDSC-E.

3. Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 15 tháng 8 năm 2018 đến trước 10 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Võ Hoàng Trúc My – email: myvht@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3616555- máy nhánh 8388, di động: 0905 945 501).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 24 tháng 8 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 10, ngày 24 tháng 8 năm 2018.