Mời thầu

Mua vật tư dự phòng thay thế cho thiết bị phụ kiện van điều khiển theo Đơn hàng số 333/18-1497/ĐH-BDSC-I.

1. Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng thay thế cho thiết bị phụ kiện van điều khiển theo Đơn hàng số 333/18-1497/ĐH-BDSC-I.

- Loại gói thầu: Vật tư

- Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư dự phòng thay thế cho thiết bị phụ kiện van điều khiển theo Đơn hàng số 333/18-1497/ĐH-BDSC-I.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12-14 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 569/QĐ-BSR ngày 8/8/2018.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 08/2018

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư cho nhà máy năm 2018.

3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Lọc  Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rộng rãi

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2018 đến trước  14 giờ 00, ngày 5 tháng 9 năm 2018

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Nguyễn Thế Hiệp – email: hiepnt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8380, di động: 0983030249).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ

9. Bảo đảm dự thầu: 35 triệu VND, Có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 8 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10’, ngày 5 tháng 9 năm 2018