Mời thầu

Mua sắm bịt bô tiêu chuẩn và thiết bị giám sát tuần tra bảo vệ theo Đơn hàng số 217/ĐH-ATMT

1. Tên gói thầu: Mua sắm bịt bô tiêu chuẩn và thiết bị giám sát tuần tra bảo vệ theo Đơn hàng số 217/ĐH-ATMT

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

 - Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bịt bô tiêu chuẩn và thiết bị giám sát tuần tra bảo vệ theo Đơn hàng số 217/ĐH-ATMT

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 480/QĐ-BSR ngày 03/8/2018.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Quý 03/2018

(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh cho nhà máy năm 2018.

3. Nguồn vốn: Chi phí mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (Nguồn vốn Ban ATMT - PL 1 tại Quyết định số 227/QĐ-BSR ngày 23/01/2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 23 tháng 8 năm 2018

7. Địa điểm phát hành HSMT: Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8390, di động: 0933111087. email pttthuy@bsr.com.vn .

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn Phí

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn) bằng Chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 23 tháng 8 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 23 tháng 8 năm 2018