Mời thầu

Mua vật tư dự phòng cho hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 271/18-2211/ĐH-BDSC-E

1. Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 271/18-2211/ĐH-BDSC-E

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 271/18-2211/ĐH-BDSC-E

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tuần;

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 463/QĐ-BSR ngày 03 / 08/2018.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng    8   /2018

(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua phụ tùng thay thế cho nhà máy năm 2018.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn SXKD năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày  09  tháng  8   năm 2018 đến trước   14  giờ  00  , ngày      24   tháng  8       năm 2018

7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Phạm Thị Thu Thủy – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8387, di động: 0917810014. email thuyptt@bsr.com.vn .

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ. Thư bảo lãnh của ngân hàng có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày đóng thầu;

10. Thời điểm đóng thầu:14  giờ   , ngày     24    tháng   8     năm 2018

11. Thời điểm mở thầu:  14   giờ 15   , ngày   24   tháng  8     năm 2018