Mời thầu

Mua sắm bổ sung bọt, vòi, lăng phun chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng 234/ĐH-ATMT ngày 09/5/2018.

1. Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung bọt, vòi, lăng phun chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng 234/ĐH-ATMT ngày 09/5/2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hoá

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bổ sung bọt, vòi, lăng phun chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng 234/ĐH-ATMT ngày 09/5/2018.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24-26 tuần;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn: 2346/QĐ-BSR ngày 25/6/2018;

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: trong tháng 6/2018.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban ATMT, Mục 2.5 đến mục 2.12 – Phụ lục 1- Quyết định số 227/QĐ-BSR ngày 23/01/2018 Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Tạ Trung, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8381; di động: 0919302744, email: trungt@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu:  14 giờ  00, ngày 18 tháng 7 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu:  14 giờ  30, ngày 18 tháng 7 năm 2018   .