Mời thầu

Mua vật tư thay thế và dự phòng cho hệ thống đo đếm thượng mại tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 172/18-1249/ĐH-BDSC-I

1. Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng  cho hệ thống đo đếm thượng mại tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 172/18-1249/ĐH-BDSC-I

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

 - Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng  cho hệ thống đo đếm thượng mại tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 172/18-1249/ĐH-BDSC-I.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tuần.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1408/QĐ-BSR ngày 03/05/2018.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 06/2018 + tháng 7/2018

(thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua phụ tùng thay thế cho nhà máy năm 2018.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn SXKD năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng  6  năm 2018 đến trước 14  giờ, ngày  02   tháng  07   năm 2018

7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Trần Thị Cẩm Loan – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8392, di động: 0934983038. email loanttc@bsr.com.vn .

  1. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ. Thư bảo lãnh của ngân hàng có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày đóng thầu;

10. Thời điểm đóng thầu:14 giờ, ngày  02   tháng  07    năm 2018

11. Thời điểm mở thầu:  14 giờ 10, ngày 02   tháng  07   năm 2018