Mời thầu

Mua sắm giày BHLĐ cho người lao động năm 2018 theo Đơn hàng số 152/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

1. Tên gói thầu: Mua sắm giày BHLĐ cho người lao động năm 2018 theo Đơn hàng số 152/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm giày BHLĐ cho người lao động năm 2018 theo Đơn hàng số 152/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 - 6 tuần;

- Loại Hợp đồng: Trọn gói;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: 2237/QĐ-BSR ngày 18/6/2018

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 6/2018

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: Tại mục 3.25, PL 1 cuả Ban ATMT - Quyết định số 227/QĐ-BSR ngày 23/01/2018 (Nguồn vốn SXKD của Công ty);

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30, ngày  22   tháng  6   năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày  16  tháng  7   năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8389; di động: 0915.553.877, email: phphuong@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu:  14 giờ  00, ngày  16   tháng   7   năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu:     14 giờ  10, ngày  16    tháng   7    năm 2018.