Mời thầu

Đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

- Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Điện thoại/Fax/E-mail: 02553. 616666/02553.616555/www.bsr.com.vn

2. Tên dự án: Mua bộ đàm và điện thoại chống cháy nổ để cấp đổi và trang bị bổ sung cho nhân sự vận hành theo Đơn hàng số 104/ĐH-NCPT

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 2180/QĐ-BSR ngày 13/6/2018 do Tổng Giám đốc Trần Ngọc Nguyên phê duyệt

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

  • Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bộ đàm và điện thoại chống cháy nổ để cấp đổi và trang bị bổ sung cho nhân sự vận hành theo Đơn hàng số 104/ĐH-NCPT

Chi phí mua sắm TSCĐ năm 2018

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 03/2018

Trọn gói

12-16 tuần

Tổng giá gói thầu

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Ngãi, ngày  14 tháng 6 năm 2018

                 Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

     [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]