Mời thầu

Thuê dịch vụ Sơn biển báo, cảnh báo hành lang bảo vệ công trình trên biển tại các bến xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 153/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ Sơn biển báo, cảnh báo hành lang bảo vệ công trình trên biển tại các bến xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 153/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn;

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ Sơn biển báo, cảnh báo hành lang bảo vệ công trình trên biển tại các bến xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 153/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 ngày;

- Loại Hợp đồng: Trọn gói;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: 2138/QĐ-BSR ngày 11/6/2018

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 5-6/2018

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

3. Nguồn vốn: (Nguồn vốn SXKD của Công ty);

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8  giờ 00, ngày   15   tháng   6  năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày   27    tháng   6   năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8389; di động: 0915.553.877, email: phphuong@bsr.com.vn trong giờ hành chính);

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng);

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng;

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày   27    tháng   6   năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu:   14 giờ 05, ngày   27     tháng     6   năm 2018