Mời thầu

Mua thiết bị để kiểm tra/thử nghiệm áp suất cài đặt on-line cho van an toàn và thiết bị kiểm tra để kiểm soát chất lượng cho công tác gia công chế tạo thiết bị theo Đơn hàng số 121/18-1329/ĐH-BD

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua thiết bị để kiểm tra/thử nghiệm áp suất cài đặt on-line cho van an toàn và thiết bị kiểm tra để kiểm soát chất lượng cho công tác gia công chế tạo thiết bị theo Đơn hàng số 121/18-1329/ĐH-BDSC-W ngày 12/03/2018.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua thiết bị để kiểm tra/thử nghiệm áp suất cài đặt on-line cho van an toàn và thiết bị kiểm tra để kiểm soát chất lượng cho công tác gia công chế tạo thiết bị theo Đơn hàng số 121/18-1329/ĐH-BDSC-W ngày 12/03/2018.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: ......../QĐ-BSR ngày ..../...../2018.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 5 và tháng 6/2018
 2. (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 3. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
 4. Nguồn vốn: Chi phí mua tài sản cố định năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ
 7. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 24 tháng 05 năm 2018 đến trước 10 giờ 00 ngày 12 tháng 06 năm 2018
 8. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ, 310 Building A1, Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 5311; email: hangntt@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng)
 10. Bảo đảm dự thầu:  30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) (Bằng thư bảo lãnh ngân hàng)
 11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 12 tháng 06 năm 2018
 12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15 ngày 12 tháng 06 năm 2018