Mời thầu

Thông báo mời thầu
26

2/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng xe chữa cháy A-1005 theo Đơn hàng số 023/21-1027/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư bảo dưỡng xe chữa cháy A-1005 theo Đơn hàng số 023/21-1027/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 03/03/2021 đến ngày 09/03/2021

26

2/2021

Tên gói thầu: Mua sắm các vật tư, phụ kiện thiết bị PCCC (hoa gió) theo Đơn hàng số 07/20-3773/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Mua sắm các vật tư, phụ kiện thiết bị PCCC (hoa gió) theo Đơn hàng số 07/20-3773/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 03/03/2021 đến ngày 11/03/2021

25

2/2021

Tên gói thầu: Thẩm định giá 02 (hai) lô tài sản đề nghị thanh lý là vật tư hỏng thải/ phế liệu từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của NMLD Dung Quất giai đoạn từ 01/02/2020 đến 15/11/2020

Mô tả: Thẩm định giá 02 (hai) lô tài sản đề nghị thanh lý là vật tư hỏng thải/ phế liệu từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của NMLD Dung Quất giai đoạn từ 01/02/2020 đến 15/11/2020

Phát hành: 01/03/2021 đến ngày 15/03/2021

25

2/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng rủi ro cho bơm dosing P-1531A/B/C/D/E/F, P-1532A/B/C/D/E theo Đơn hàng số 634/20-3519/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư dự phòng rủi ro cho bơm dosing P-1531A/B/C/D/E/F, P-1532A/B/C/D/E theo Đơn hàng số 634/20-3519/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 01/03/2021 đến ngày 12/03/2021

24

2/2021

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cung cấp dầu LSO (hoặc tương đương) để vận hành các hệ thống tạo sương dầu bôi trơn theo Đơn hàng số 656/20-2353/ĐCĐH-BDSC-R

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 3 năm cung cấp dầu LSO (hoặc tương đương) để vận hành các hệ thống tạo sương dầu bôi trơn theo Đơn hàng số 656/20-2353/ĐCĐH-BDSC-R

Phát hành: 01/03/2021 đến ngày 15/03/2021

24

2/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng (O&M) Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 659/20-3568/ĐH-BDSC-P Loại gói thầu: Dịch vụ

Mô tả: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng (O&M) Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 659/20-3568/ĐH-BDSC-P Loại gói thầu: Dịch vụ

Phát hành: 27/02/2021 đến ngày 29/03/2021

24

2/2021

Tên gói thầu: Cung cấp phần mềm ảo hoá VMWARE V7 và phần mềm Backup cho trung tâm dữ liệu CNTT theo Đơn hàng số 075/20-3420/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Cung cấp phần mềm ảo hoá VMWARE V7 và phần mềm Backup cho trung tâm dữ liệu CNTT theo Đơn hàng số 075/20-3420/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 26/02/2021 đến ngày 10/03/2021

23

2/2021

Tên gói thầu: Mua thiết bị cất nước De-ion theo Đơn hàng số 17/20-3667 ĐH-QLCL-Q.

Mô tả: Mua thiết bị cất nước De-ion theo Đơn hàng số 17/20-3667 ĐH-QLCL-Q.

Phát hành: 25/02/2021 đến ngày 05/03/2021

23

2/2021

Tên gói thầu: Mua thiết bị đo khói thải cầm tay (Portable Flue Gas Analyser) theo Đơn hàng số 13/20-2430/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua thiết bị đo khói thải cầm tay (Portable Flue Gas Analyser) theo Đơn hàng số 13/20-2430/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 24/02/2021 đến ngày 03/03/2021

24

2/2021

Tên gói thầu: Thuê đơn vị đánh giá tái chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, đánh giá giám sát hợp quy, hợp chuẩn định kỳ và giám sát chất lượng định kỳ theo phương thức 5 cho 03 sản phẩm

Mô tả: Thuê đơn vị đánh giá tái chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, đánh giá giám sát hợp quy, hợp chuẩn định kỳ và giám sát chất lượng định kỳ theo phương thức 5 cho 03 sản phẩm: - Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) -Xăng E5 RON92- Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không (Jet A-1) theo Đơn h

Phát hành: 24/02/2021 đến ngày 09/03/2021

23

2/2021

Tên gói thầu: Thuê đơn vị BDSC định kỳ xe ô tô BSR do Văn phòng quản lý năm 2021 theo Đơn hàng số 149/ĐH-VP

Mô tả: Thuê đơn vị BDSC định kỳ xe ô tô BSR do Văn phòng quản lý năm 2021 theo Đơn hàng số 149/ĐH-VP

Phát hành: 23/02/2021 đến ngày 03/03/2021

23

2/2021

Tên gói thầu: Thuê đơn vị sửa chữa ô tô BSR do Văn phòng quản lý năm 2021 theo Đơn hàng số 166/ĐH-VP

Mô tả: Thuê đơn vị sửa chữa ô tô BSR do Văn phòng quản lý năm 2021 theo Đơn hàng số 166/ĐH-VP

Phát hành: 23/02/2021 đến ngày 03/03/2021