Mời thầu

Thông báo mời thầu
6

10/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các bộ đánh lửa bằng điện trong toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 179/22-1840/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho các bộ đánh lửa bằng điện trong toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 179/22-1840/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 10/10/2022 đến ngày 20/10/2022

6

10/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho 1 lần đại tu bơm P-1519B trong TA5 theo Đơn hàng số 270/1100000402/ĐH-BDSC-TA5-R

Mô tả: Mua phụ tùng thay thế cho 1 lần đại tu bơm P-1519B trong TA5 theo Đơn hàng số 270/1100000402/ĐH-BDSC-TA5-R

Phát hành: 10/10/2022 đến ngày 25/10/2022

4

10/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng cho đường ống nước biển trong TA5 theo Đơn hàng số 313/1100000381/ĐH-BDSC-TA5-W

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng cho đường ống nước biển trong TA5 theo Đơn hàng số 313/1100000381/ĐH-BDSC-TA5-W

Phát hành: 08/10/2022 đến ngày 18/10/2022

5

10/2022

Tên gói thầu: Mua tài liệu các tiêu chuẩn thử nghiệm hiện hành sử dụng trong công tác quản lý chất lượng tại Ban theo Đơn hàng số 11/1100000245/ĐH-QLCL

Mô tả: Mua tài liệu các tiêu chuẩn thử nghiệm hiện hành sử dụng trong công tác quản lý chất lượng tại Ban theo Đơn hàng số 11/1100000245/ĐH-QLCL

Phát hành: 08/10/2022 đến ngày 18/10/2022

4

10/2022

Tên gói thầu: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động thực hiện TA5 theo Đơn hàng số 527/1100000348/ĐH-ATMT-TA5-E

Mô tả: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động thực hiện TA5 theo Đơn hàng số 527/1100000348/ĐH-ATMT-TA5-E

Phát hành: 08/10/2022 đến ngày 19/10/2022

3

10/2022

Tên gói thầu: Mua sắm phụ tùng để thực hiện một lần đại tu cho các thiết bị P-205, 206 trong BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 234/1100000106/ĐH-BDSC-TA5-P8M

Mô tả: Mua sắm phụ tùng để thực hiện một lần đại tu cho các thiết bị P-205, 206 trong BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 234/1100000106/ĐH-BDSC-TA5-P8M

Phát hành: 07/10/2022 đến ngày 17/10/2022

3

10/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế/dự phòng cho các bộ gia nhiệt bằng điện A-2301-HT, A-3502A/B-HT-01A/B/C/D theo Đơn hàng số 163/22-1771/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua phụ tùng để thay thế/dự phòng cho các bộ gia nhiệt bằng điện A-2301-HT, A-3502A/B-HT-01A/B/C/D theo Đơn hàng số 163/22-1771/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 07/10/2022 đến ngày 17/10/2022

3

10/2022

Tên gói thầu: Mua sắm phụ tùng để thực hiện một lần đại tu cho thiết bị máy trộn, chuyển bột, sàn rung CR-803, M-801, M-804, BL-804, S-804 trong BDTT lần 5 theo đơn hàng số 244/1100000248/ĐH-BDSC-P8M.

Mô tả: Mua sắm phụ tùng để thực hiện một lần đại tu cho thiết bị máy trộn, chuyển bột, sàn rung CR-803, M-801, M-804, BL-804, S-804 trong BDTT lần 5 theo đơn hàng số 244/1100000248/ĐH-BDSC-P8M.

Phát hành: 07/10/2022 đến ngày 17/10/2022

3

10/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thực hiện một lần đại tu cho Soot Blower H-1503 & E-1525 trong TA5 theo đơn hàng số 245/1100000219/ĐH-BDSC-P8M

Mô tả: Mua phụ tùng để thực hiện một lần đại tu cho Soot Blower H-1503 & E-1525 trong TA5 theo đơn hàng số 245/1100000219/ĐH-BDSC-P8M

Phát hành: 07/10/2022 đến ngày 17/10/2022

29

9/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo Nghiệp vụ thực hiện sơn chống ăn mòn kim loại theo Đơn hàng số 162/22-1915/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo Nghiệp vụ thực hiện sơn chống ăn mòn kim loại theo Đơn hàng số 162/22-1915/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 04/10/2022 đến ngày 11/10/2022

30

9/2022

Tên gói thầu: Mua bảo hiểm dầu thô vận chuyển bằng đường biển năm 2023 theo đơn hàng số 213/ĐH-PCRR

Mô tả: Mua bảo hiểm dầu thô vận chuyển bằng đường biển năm 2023 theo đơn hàng số 213/ĐH-PCRR

Phát hành: 03/10/2022 đến ngày 02/11/2022

28

9/2022

Tên gói thầu: Gói thầu số 2 “Gói thầu số 2 - Thuê dịch vụ bảo dưỡng cho cụm thiết bị phân xưởng A1/A3/ UTI/ OMS/PP trong BDTT lần 5

Mô tả: Gói thầu số 2 “Gói thầu số 2 - Thuê dịch vụ bảo dưỡng cho cụm thiết bị phân xưởng A1/A3/ UTI/ OMS/PP trong BDTT lần 5

Phát hành: 01/10/2022 đến ngày 21/11/2022