Mời thầu

Thông báo mời thầu
22

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện BDTT cho expansion jont EJ-3401/02/03/04/05/06 cho phân xưởng U34 theo Đơn hàng và dự toán số 121/ĐH-BDSC-TA4-P3M;

Mô tả: Mua vật tư thực hiện BDTT cho expansion jont EJ-3401/02/03/04/05/06 cho phân xưởng U34 theo Đơn hàng và dự toán số 121/ĐH-BDSC-TA4-P3M;

Phát hành: 26/08/2019 đến ngày 03/09/2019

20

8/2019

Tên gói thầu: Mua chất chống tạo cặn cho phân xưởng U-24 theo Đơn hàng 373/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua chất chống tạo cặn cho phân xưởng U-24 theo Đơn hàng 373/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 23/08/2019 đến ngày 12/09/2019

22

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho cụm tách muối A-1101 phục vụ công tác Bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng và Dự toán số 257/ĐH-BDSC-TA4-P11M.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho cụm tách muối A-1101 phục vụ công tác Bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng và Dự toán số 257/ĐH-BDSC-TA4-P11M.

Phát hành: 23/08/2019 đến ngày 12/09/2019

15

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng PELLET VIBRATING S-804 trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 276/ĐH-BDSC-TA4-P9M ngày 02/8/2019.

Mô tả: Mua vật tư để bảo dưỡng PELLET VIBRATING S-804 trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 276/ĐH-BDSC-TA4-P9M ngày 02/8/2019.

Phát hành: 20/08/2019 đến ngày 04/09/2019

15

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện công việc lắp đặt che mưa cho đường ống vapor line tại RFCC theo Đơn hàng số 105/ĐH-BDSC-S ngày 27/5/2019.

Mô tả: Mua vật tư thực hiện công việc lắp đặt che mưa cho đường ống vapor line tại RFCC theo Đơn hàng số 105/ĐH-BDSC-S ngày 27/5/2019.

Phát hành: 20/08/2019 đến ngày 30/08/2019

16

8/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ để thực hiện công việc gia công rãnh then của khớp nối trục cho bơm P-3401C theo Đơn hàng số 194/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Thuê dịch vụ để thực hiện công việc gia công rãnh then của khớp nối trục cho bơm P-3401C theo Đơn hàng số 194/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 20/08/2019 đến ngày 28/08/2019

16

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ đại tu valve Bettis cho BDTT lần 4 theo Đơn hàng 111/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ đại tu valve Bettis cho BDTT lần 4 theo Đơn hàng 111/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 20/08/2019 đến ngày 04/09/2019

9

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện Bảo dưỡng tổng thể TA4 cho tủ điện 400V (SWB) theo Đơn hàng và Dự toán số 181/ĐH-BDSC-TA4-P1M.

Mô tả: Mua vật tư thực hiện Bảo dưỡng tổng thể TA4 cho tủ điện 400V (SWB) theo Đơn hàng và Dự toán số 181/ĐH-BDSC-TA4-P1M.

Phát hành: 15/08/2019 đến ngày 04/09/2019

8

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc bảo dưỡng tổng thể lần 4 cho gói thầu số 5 – hệ thống đường ống nước biển theo Đơn hàng số 137-ĐH-BDSC-TA4-P5M.

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc bảo dưỡng tổng thể lần 4 cho gói thầu số 5 – hệ thống đường ống nước biển theo Đơn hàng số 137-ĐH-BDSC-TA4-P5M.

Phát hành: 14/08/2019 đến ngày 03/09/2019

9

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để lắp bổ sung cho mạch chiếu sáng theo Đơn hàng số 528/18-3854/ĐH-BDSC-E ngày 04/12/2018”

Mô tả: Mua vật tư để lắp bổ sung cho mạch chiếu sáng theo Đơn hàng số 528/18-3854/ĐH-BDSC-E ngày 04/12/2018”

Phát hành: 12/08/2019 đến ngày 26/08/2019

19

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác vận hành phao SPM theo Đơn hàng số 444/ĐH-QLCB.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ công tác vận hành phao SPM theo Đơn hàng số 444/ĐH-QLCB.

Phát hành: 12/08/2019 đến ngày 26/08/2019

12

8/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng tổng thể (TA4) cho Máy nén và Tuốc bin C-1501, ST-1501 (Phần lưới lọc, bladder, chất làm kín) theo Đơn hàng số 197/ĐH-BDSC-TA4-P9M.

Mô tả: Mua vật tư bảo dưỡng tổng thể (TA4) cho Máy nén và Tuốc bin C-1501, ST-1501 (Phần lưới lọc, bladder, chất làm kín) theo Đơn hàng số 197/ĐH-BDSC-TA4-P9M.

Phát hành: 12/08/2019 đến ngày 26/08/2019