Mời thầu

Thông báo mời thầu
1

4/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp U Bolt để thực hiện thay thế các cụm ống bị hư hỏng trong công tác chống ăn mòn theo Đơn hàng và dự toán số 010/19-4021/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp U Bolt để thực hiện thay thế các cụm ống bị hư hỏng trong công tác chống ăn mòn theo Đơn hàng và dự toán số 010/19-4021/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 31/03/2030 đến ngày 13/04/1920

31

3/2020

Tên gói thầu: Chuẩn bị công tác hậu cần cho Bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 628/19-4289/ĐH-VP-A

Mô tả: Chuẩn bị công tác hậu cần cho Bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 628/19-4289/ĐH-VP-A

Phát hành: 06/04/2020 đến ngày 16/04/2020

31

3/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các cần xuất sản phẩm tại khu vực Jettty theo Đơn hàng và dự toán số 679/19-1270/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho các cần xuất sản phẩm tại khu vực Jettty theo Đơn hàng và dự toán số 679/19-1270/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 03/04/2020 đến ngày 21/04/2020

31

3/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện gia công chế tạo, phục vụ công tác BDSC thường xuyên trong nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 692/19-2222/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện gia công chế tạo, phục vụ công tác BDSC thường xuyên trong nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 692/19-2222/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 03/04/2020 đến ngày 20/04/2020

1

4/2020

Tên gói thầu: Thuê tàu vận chuyển sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho gửi trong tháng 4 và 5/2020

Mô tả: Thuê tàu vận chuyển sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho gửi trong tháng 4 và 5/2020

Phát hành: 03/04/2020 đến ngày 13/04/1920

30

3/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ của phòng Tự động hóa thời hạn 3 năm theo Đơn hàng số 648/19-4183/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ của phòng Tự động hóa thời hạn 3 năm theo Đơn hàng số 648/19-4183/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 03/04/2020 đến ngày 21/04/2020

1

4/2020

Tên gói thầu: Thẩm định giá tài sản phục vụ công tác thanh lý tài sản của BSR.

Mô tả: Thẩm định giá tài sản phục vụ công tác thanh lý tài sản của BSR.

Phát hành: 01/04/2020 đến ngày 06/04/2020

27

3/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra ăn mòn dưới gối đỡ (CUPS) theo Đơn hàng số 951/19-4038/ĐH-KTTB-I-I.

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm tra ăn mòn dưới gối đỡ (CUPS) theo Đơn hàng số 951/19-4038/ĐH-KTTB-I-I.

Phát hành: 01/04/2020 đến ngày 13/04/2020

27

3/2020

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ thiết kế, lắp đặt thay thế 03 giếng anode và 07 dây anode theo Đơn hàng 683/19-3542/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Cung cấp vật tư và dịch vụ thiết kế, lắp đặt thay thế 03 giếng anode và 07 dây anode theo Đơn hàng 683/19-3542/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 01/04/2020 đến ngày 13/04/2020

27

3/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện thay thế cho van điều khiển theo MOC-12-19-139 và MOC-13-19-140 theo Đơn hàng số 058/20-1015/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư thực hiện thay thế cho van điều khiển theo MOC-12-19-139 và MOC-13-19-140 theo Đơn hàng số 058/20-1015/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 01/04/2020 đến ngày 10/04/2020

27

3/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ kiểm định các thiết bị điện phòng nổ theo thông tư 9-2017/TT-BCT trong 3 năm theo Đơn hàng số 002/19-4363/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ kiểm định các thiết bị điện phòng nổ theo thông tư 9-2017/TT-BCT trong 3 năm theo Đơn hàng số 002/19-4363/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 01/04/2020 đến ngày 13/04/2020

31

3/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị Sắc ký khí phân tích hàm lượng các cấu tử lưu huỳnh trong các mẫu khí, LPG và các sản phẩm xăng dầu theo Đơn hàng và dự toán số 32/19-4032/ĐH-QLCL

Mô tả: Mua thiết bị Sắc ký khí phân tích hàm lượng các cấu tử lưu huỳnh trong các mẫu khí, LPG và các sản phẩm xăng dầu theo Đơn hàng và dự toán số 32/19-4032/ĐH-QLCL

Phát hành: 31/03/2020 đến ngày 13/04/1920