Mời thầu

Thông báo mời thầu
21

10/2021

Tên gói thầu: Hợp đồng đơn giá cung cấp khí để sử dụng trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên theo Đơn hàng số 263/21-2143/ĐH-BDSC-W ngày 21/6/2021

Mô tả: Hợp đồng đơn giá cung cấp khí để sử dụng trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên theo Đơn hàng số 263/21-2143/ĐH-BDSC-W ngày 21/6/2021

Phát hành: 27/10/2021 đến ngày 08/11/2021

22

10/2021

Tên gói thầu: Trang bị trang thiết bị nội thất phục vụ CBCNV các Ban trong Công ty theo Đơn hàng 139/ĐH-VP

Mô tả: Trang bị trang thiết bị nội thất phục vụ CBCNV các Ban trong Công ty theo Đơn hàng 139/ĐH-VP

Phát hành: 26/10/2021 đến ngày 11/11/2021

26

10/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế bảo dưỡng máy nén hệ thống HVAC tại CCC theo Đơn hàng số 301/21-2270/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư thay thế bảo dưỡng máy nén hệ thống HVAC tại CCC theo Đơn hàng số 301/21-2270/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021

21

10/2021

Tên gói thầu: Mua thiết bị Sắc ký khí sử dụng để phân tích thành phần chi tiết các hydrocarbon trong các dòng hydrocarbon lỏng (DHA) theo Đơn hàng số 05/21-1371/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua thiết bị Sắc ký khí sử dụng để phân tích thành phần chi tiết các hydrocarbon trong các dòng hydrocarbon lỏng (DHA) theo Đơn hàng số 05/21-1371/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021

21

10/2021

Tên gói thầu: Mua thiết bị Sắc ký khí sử dụng để phân tích các nhóm cấu tử của sản phẩm xăng và cấu tử phối trộn xăng theo Đơn hàng số 14/21-2505/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua thiết bị Sắc ký khí sử dụng để phân tích các nhóm cấu tử của sản phẩm xăng và cấu tử phối trộn xăng theo Đơn hàng số 14/21-2505/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 26/10/2021 đến ngày 08/11/2021

21

10/2021

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ thi công trọn gói để thực hiện công việc chống ăn mòn bên ngoài sử dụng hệ sơn Nano cho đường ống, thiết bị và kết cấu của Nhà máy theo Đơn hàng số 143/21-1668/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Cung cấp dịch vụ thi công trọn gói để thực hiện công việc chống ăn mòn bên ngoài sử dụng hệ sơn Nano cho đường ống, thiết bị và kết cấu của Nhà máy theo Đơn hàng số 143/21-1668/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 26/10/2021 đến ngày 09/11/2021

21

10/2021

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư tiêu hao sử dụng để bảo dưỡng thường xuyên Ban BDSC theo Đơn hàng số 036/20-3646/ĐH-BDSC-R ngày 4/2/2021

Mô tả: Cung cấp vật tư tiêu hao sử dụng để bảo dưỡng thường xuyên Ban BDSC theo Đơn hàng số 036/20-3646/ĐH-BDSC-R ngày 4/2/2021

Phát hành: 25/10/2021 đến ngày 08/11/2021

20

10/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chế tạo trục bơm P-1519 theo Đơn hàng số 246/21-2043/ĐH-BDSC-W ngày 15/06/2021

Mô tả: Thuê dịch vụ chế tạo trục bơm P-1519 theo Đơn hàng số 246/21-2043/ĐH-BDSC-W ngày 15/06/2021

Phát hành: 25/10/2021 đến ngày 09/11/2021

21

10/2021

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện theo đơn hàng số 603/20-2013/ĐCĐH-BDSC-E

Mô tả: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện theo đơn hàng số 603/20-2013/ĐCĐH-BDSC-E

Phát hành: 25/10/2021 đến ngày 04/11/2021

21

10/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng rủi ro cho các thiết bị sục khí bề mặt phân xưởng U58 theo Đơn hàng số 147/21-1709/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư dự phòng rủi ro cho các thiết bị sục khí bề mặt phân xưởng U58 theo Đơn hàng số 147/21-1709/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 25/10/2021 đến ngày 09/11/2021

21

10/2021

Tên gói thầu: Mua các bộ đèn không chống cháy nổ (dạng LED) để thay thế các bộ đèn bị hỏng cho các khu vực an toàn trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 208/21-1941/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua các bộ đèn không chống cháy nổ (dạng LED) để thay thế các bộ đèn bị hỏng cho các khu vực an toàn trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 208/21-1941/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 25/10/2021 đến ngày 04/11/2021

19

10/2021

Tên gói thầu: Mua mới xe nâng 5 tấn theo Đơn hàng số 213/21-1485/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua mới xe nâng 5 tấn theo Đơn hàng số 213/21-1485/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 23/10/2021 đến ngày 02/11/2021