Mời thầu

Thông báo mời thầu
24

9/2020

Tên gói thầu: Mua bao nilong để chứa chất thải và vệ sinh công nghiệp tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 301/20-2280/ĐH-ATMT-E.

Mô tả: Mua bao nilong để chứa chất thải và vệ sinh công nghiệp tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 301/20-2280/ĐH-ATMT-E.

Phát hành: 28/09/2020 đến ngày 02/10/2020

25

9/2020

Tên gói thầu: Thông báo hủy thầu gói thầu Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M

Mô tả: Thông báo hủy thầu gói thầu "Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M"

Phát hành: 25/09/2020 đến ngày 25/09/2020

25

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa bờ đê bồn bể, mái tôn tại khu vực offsite và trong Nhà máy theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa bờ đê bồn bể, mái tôn tại khu vực offsite và trong Nhà máy theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C

Phát hành: 25/09/2020 đến ngày 01/10/2020

25

9/2020

Tên gói thầu: Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ theo Đơn hàng số 556/ĐH-VHSX.

Mô tả: Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ theo Đơn hàng số 556/ĐH-VHSX.

Phát hành: 25/09/2020 đến ngày 09/10/2020

23

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa định kỳ trên đà lần II cho ca nô Lọc Dầu 03 và hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa định kỳ trên đà lần II cho ca nô Lọc Dầu 03 và hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T

Phát hành: 23/09/2020 đến ngày 30/09/2020

23

9/2020

Tên gói thầu: Mua dây neo tàu phao SPM theo Đơn hàng số 86/20-1523/ĐH-QLCB-M

Mô tả: Mua dây neo tàu phao SPM theo Đơn hàng số 86/20-1523/ĐH-QLCB-M

Phát hành: 23/09/2020 đến ngày 06/10/2020

16

9/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp lõi lọc cho thiết bị D-1555 và D-1556 theo Đơn hàng số 218/20-1633/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp lõi lọc cho thiết bị D-1555 và D-1556 theo Đơn hàng số 218/20-1633/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 21/09/2020 đến ngày 06/10/2020

17

9/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện đại tu máy phát STG A theo Đơn hàng số 300/20-2199/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư thực hiện đại tu máy phát STG A theo Đơn hàng số 300/20-2199/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 21/09/2020 đến ngày 12/10/2020

15

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo PO số 584-2020/Contract/BSR-CONIFER ngày 12/8/2020

Mô tả: Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo PO số 584-2020/Contract/BSR-CONIFER ngày 12/8/2020

Phát hành: 15/09/2020 đến ngày 25/09/2020

7

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ dữ liệu và hạ tầng mạng (Infrastructure) theo Đơn hàng và dự toán số 025/20-1547/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ dữ liệu và hạ tầng mạng (Infrastructure) theo Đơn hàng và dự toán số 025/20-1547/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 11/09/2020 đến ngày 28/09/2020

3

9/2020

Tên gói thầu: Huy động dịch vụ đánh giá khả năng vận hành thiết bị hoặc đường ống khí có ăn mòn, hỏng hóc hoặc thay đổi điều kiện vận hành gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn cơ khí theo Đ

Mô tả: Huy động dịch vụ đánh giá khả năng vận hành thiết bị hoặc đường ống khí có ăn mòn, hỏng hóc hoặc thay đổi điều kiện vận hành gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn cơ khí theo Đơn hàng và dự toán số 1051/19-4532/ĐH-KTTB-I ngày 20/12/2019

Phát hành: 07/09/2020 đến ngày 07/10/2020

4

9/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị, phụ kiện và vật tư sử dụng cho ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng và Dự toán số 077/19-3576/ĐH - ATMT – F

Mô tả: Mua thiết bị, phụ kiện và vật tư sử dụng cho ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng và Dự toán số 077/19-3576/ĐH - ATMT – F

Phát hành: 07/09/2020 đến ngày 22/09/2020