Cổ phần hóa

Video

Video Bsr

Ảnh

Công bố thông tin

Tài liệu Nội dung Cập nhật
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/05/2020
Mẫu Phiếu biểu quyết

Mẫu Phiếu biểu quyết

15/05/2020
Mẫu Thẻ biểu quyết

Mẫu Thẻ biểu quyết

15/05/2020
Mẫu Giấy xác nhận tham dự

Mẫu Giấy xác nhận tham dự

15/05/2020
Mẫu Giấy ủy quyền

Mẫu Giấy ủy quyền

15/05/2020
Thông báo mời họp

1. Thông báo mời họp

15/05/2020
BSR Thông báo về việc thay đổi nhân sự

BSR Thông báo về việc thay đổi nhân sự

06/05/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

22/04/2020
Thông báo về hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

Thông báo về hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

22/04/2020
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LHD Bình Sơn

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LHD Bình Sơn

21/04/2020
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

20/04/2020
Báo cáo tài chính riêng quý 1 2020

Báo cáo tài chính riêng quý 1 2020

20/04/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 2020

20/04/2020
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

09/04/2020
Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP LHD Bình Sơn

Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP LHD Bình Sơn

27/03/2020
Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

27/03/2020
Báo cáo tài chính riêng 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng 2019 đã kiểm toán

20/03/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán

20/03/2020
Giải trình chênh lệch số liệu và ý kiến kiểm toán

Giải trình chênh lệch số liệu và ý kiến kiểm toán

20/03/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp AGM năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp AGM năm 2020

04/03/2020
Nghị quyết về KH tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LHD Bình Sơn

Nghị quyết về KH tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LHD Bình Sơn

04/03/2020
Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

05/02/2020
Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

05/02/2020
Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/02/2020
Quyết định về việc Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Dương

Quyết định về việc Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Dương

04/02/2020
Báo cáo tài chính Quý IV.2019 - Riêng

Báo cáo tài chính Quý IV.2019 - Riêng

20/01/2020
Báo cáo tài chính Quý IV.2019 - Hợp nhất

Báo cáo tài chính Quý IV.2019 - Hợp nhất

20/01/2020
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch so với cùng kỳ năm trước

20/01/2020
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/01/2020
Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị BSR nhiệm kỳ 2018-2022

Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị BSR nhiệm kỳ 2018-2022

16/01/2020
Báo cáo Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị BSR nhiệm kỳ 2018- 2022

Báo cáo Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị BSR nhiệm kỳ 2018- 2022

16/01/2020
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/01/2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

07/01/2020
Mẫu SYLL ứng viên bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Mẫu SYLL ứng viên bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị

20/12/2019
Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

23/12/2019
Mẫu Đơn ứng cử - đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Mẫu Đơn ứng cử - đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

20/12/2019
Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Giấy UQ thực hiện CBTT

Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Giấy UQ thực hiện CBTT

20/12/2019
Giấy ủy quyền thực hiện CBTT

Giấy ủy quyền thực hiện CBTT

20/12/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

17/12/2019
Lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

Lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

17/12/2019
CBTT về việc Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của thành viên HĐQT BSR - Nguyễn Quang Hòa

Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của thành viên HĐQT BSR - Nguyễn Quang Hòa

01/11/2019
Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2019

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2019

19/10/2019
Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý III năm 2019

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý III năm 2019

19/10/2019
Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý III năm 2019 _ Báo cáo hợp nhất

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý III năm 2019 _ Báo cáo hợp nhất

19/10/2019
Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý III năm 2019 _ Báo cáo riêng

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý III năm 2019 _ Báo cáo riêng

19/10/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của BSR

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của BSR

18/10/2019
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đăng ký mua 100.000 cổ phiếu của công ty

Tổng Giám đốc công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đăng ký mua 100.000 cổ phiếu của công ty

13/09/2019
Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2019

14/08/2019
Báo cáo tài chính bán niên BSR năm 2019 – Báo cáo Công ty mẹ

Báo cáo tài chính bán niên BSR năm 2019 – Báo cáo Công ty mẹ

14/08/2019
Giải trình nguyên nhân chênh lệch số liệu và ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính đã được soát xét cho hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2019

Giải trình nguyên nhân chênh lệch số liệu và ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính đã được soát xét cho hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2019

14/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên BSR năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên BSR năm 2019

14/08/2019
Công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2019

Công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2019

23/07/2019
Công bố thông tin báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý II năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý II năm 2019

19/07/2019
Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý II năm 2019_ Báo cáo Hợp nhất

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý II năm 2019_ Báo cáo Hợp nhất

19/07/2019
Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý II năm 2019_ Báo cáo riêng

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quý II năm 2019_ Báo cáo riêng

19/07/2019
Công bố thông tin ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Công bố thông tin ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

19/07/2019
Bổ nhiệm kế toán trưởng

Bổ nhiệm kế toán trưởng

07/05/2019
Bản cung cấp thông tin của thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới bổ nhiệm của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Bản cung cấp thông tin của thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới bổ nhiệm của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

06/05/2019
Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

26/04/2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã cập nhật - Phần II

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã cập nhật - Phần II

24/04/2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã cập nhật - Phần I

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã cập nhật

24/04/2019
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I/2019 so với quý IV/2018

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I/2019 so với quý IV/2018

19/04/2019
Công bố báo cáo tài chính Qúy I năm 2019

Công bố báo cáo tài chính Qúy I năm 2019

19/04/2019
Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018

11/04/2019
Công bố Báo cáo thường niên năm 2018

Công bố Báo cáo thường niên năm 2018 - Phần 1

11/04/2019
Công bố Nghị quyết về việc phê duyệt thiết kế FEED và dự toán xây dựng công trình dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Công bố Nghị quyết về việc phê duyệt thiết kế FEED và dự toán xây dựng công trình dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

11/04/2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

04/04/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

01/04/2019
Tờ trình về việc trình Đại hội cổ đông phê duyệt thiết kế FEED và Dự toán xây dựng công trình nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất

Tờ trình về việc trình Đại hội cổ đông phê duyệt thiết kế FEED và Dự toán xây dựng công trình nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất

29/03/2019
Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung thiết kế FEED và Dự toán Công trình Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung thiết kế FEED và Dự toán Công trình nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất

29/03/2019
Quyết định số 439-QĐ-BTNMT ngày 27-2-2019 của Bộ Tài nguyên môi trường về việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

Quyết định số 439-QĐ-BTNMT ngày 27-2-2019 của Bộ Tài nguyên môi trường về việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

25/03/2019
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế FEED và dự toán xây dựng công trình dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Thông báo kết quả thẩm định thiết kế FEED và dự toán xây dựng công trình dự án NCMR NMLD Dung Quất.

25/03/2019
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/03/2019
Giải trình chênh lệch số liệu

Giải trình chênh lệch số liệu

22/03/2019
Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018

22/03/2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2018

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

22/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

22/03/2019
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

08/03/2019
CV gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

CV gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

28/02/2019
CBTT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

CBTT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

28/02/2019
CBTT về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt nội dung thiết kế FEED và Dự toán công trình xây dựng D

CBTT về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt nội dung thiết kế FEED và Dự toán công trình xây dựng Dự án NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất

28/02/2019
Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt nội dung thiết kế FEED và Dự toán công trình xây dựng Dự án NC

Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt nội dung thiết kế FEED và Dự toán công trình xây dựng Dự án NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

28/02/2019
Nghị Quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nghị Quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

28/02/2019
Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị

Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị

15/02/2019
TB gui VSD ve chot ngay lap danh sach co dong de lay y kien bang van ban ve Du an NCMR

TB gui VSD ve chot ngay lap danh sach co dong de lay y kien bang van ban ve Du an NCMR

31/01/2019
Lap danh sach co dong de lay y kien bang van ban ve Du an NCMR

Lap danh sach co dong de lay y kien bang van ban ve Du an NCMR

31/01/2019
Công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

18/01/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018

18/01/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018

18/01/2019
Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2018 bị lỗ

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2018 bị lỗ

18/01/2019
Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/01/2019
Thông báo về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Thông báo về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

10/01/2019
Danh sách cổ đông lớn chốt ngày 28/12/2018

Danh sách cổ đông lớn chốt ngày 28/12/2018

10/01/2019
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

07/01/2019
Nghị quyết về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

27/12/2018
Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

27/12/2018
Báo cáo vv đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022

Báo cáo vv đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022

27/12/2018
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

27/12/2018
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

20/12/2018
Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

18/12/2018
Ngày giao dich đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dich của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Binh Sơn

Ngày giao dich đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dich của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Binh Sơn

17/12/2018
Về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dich đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dich đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

12/12/2018
Thông báo Về việc ứng cử đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022

Thông báo Về việc ứng cử đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022

07/12/2018
Vê việc Lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vê việc Lập Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/12/2018
Công bố BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất Quý III năm 2018

Công bố BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất Quý III năm 2018

19/10/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2018

19/10/2018
Công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý III năm 2018

Công bố BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất Quý III năm 2018

19/10/2018
Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét

28/08/2018
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần II)

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần II)

20/08/2018
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần I)

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Phần I)

20/08/2018
Công văn chấp thuận Hồ sơ đăng ký đại chúng của UBCKNN

Công văn chấp thuận Hồ sơ đăng ký đại chúng của UBCKNN

20/08/2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

20/08/2018
Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

01/08/2018
Báo cáo Tài chính Qúy II năm 2018

Báo cáo Tài chính Qúy II năm 2018

31/07/2018
Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Công Lọc-Hóa dầu Bình Sơn

Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Công Lọc-Hóa dầu Bình Sơn

24/07/2018
Thông báo bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kế toán

Thông báo bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kế toán

04/07/2018
Thông báo thay đổi Giấy đăng ký Kinh doanh

Thông báo thay đổi Giấy đăng ký Kinh doanh

04/07/2018
Điều lệ Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Điều lệ Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

22/06/2018
Nghi quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Nghi quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất Cống ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

22/06/2018
Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ nhất Cống ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

22/06/2018
Thông báo mời tham dự ĐH đồng cổ đông lần thứ nhất

CÔNG BỐ THÔNG TIN

04/07/2018
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Phần II

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Phần II

08/06/2018
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Phần I

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Phần I

08/06/2018
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

08/06/2018
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty Cổ phần

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty Cổ phần

31/05/2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

24/05/2018
Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

22/05/2018
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

22/05/2018
BSR: Ông Nguyễn Văn Hội – Phó tổng giám đốc Công ty đăng ký mua 4000 CP (04/05/2018 07:00 AM)

BSR: Ông Nguyễn Văn Hội – Phó tổng giám đốc Công ty đăng ký mua 4000 CP (04/05/2018 07:00 AM)

22/05/2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHỞI TỐ, TẠM GIAM ĐỐI VỚI  ÔNG NGUYỄN HOÀI GIANG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ÔNG PHẠM XUÂN QUANG – KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY BSR

Ngày 10/5/2018,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định khởi tố bị can số: 64; 65/C46-P11; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 19; 20/C46-P11 và Lệnh khám xét số: 24; 25/C46-P11 đối với ông Nguyễn Hoài Giang, sinh năm 1968, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và ông Phạm Xuân Quang, sinh năm 1980, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.

11/05/2018
Thông Báo Về Việc Khởi Tố, Tạm Giam Đối Với Ông Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

Ngày 27/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

02/05/2018
Ủy quyền công bố thông tin

Ủy quyền công bố thông tin

20/04/2018
Tóm tắt kết quả các hoạt động chính năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Tóm tắt kết quả các hoạt động chính năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

19/04/2018
Thuyết minh ý kiến nhấn mạnh báo cáo tài chính năm 2017

Thuyết minh ý kiến nhấn mạnh báo cáo tài chính năm 2017

19/04/2018
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017

19/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

19/04/2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

11/04/2018
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017

11/04/2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2017

11/04/2018
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

11/04/2018
Báo cáo kết quả thực hiện các trách nhiệm công ích và trách nhiệm xã hội nam 2017

Báo cáo kết quả thực hiện các trách nhiệm công ích và trách nhiệm xã hội nam 2017

11/04/2018
Đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

11/04/2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018

11/04/2018
Tóm tắt kết quả các hoạt động chính của BSR

Tóm tắt kết quả các hoạt động chính của BSR

11/04/2018
Báo cáo tài chính riêng Quý III đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III đã được kiểm toán năm 2017

11/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III đã được kiểm toán năm 2017

11/04/2018
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần IV

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần IV

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần III

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần III

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần II

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần II

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần I

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 Phần I

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần II

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần II

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần I

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 Phần I

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

31/12/2017
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

31/12/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

31/12/2017
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

31/12/2017
Thông báo bán đấu giá

Thông báo bán đấu giá

31/12/2017
Danh sách đại lý tham gia bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR.

Danh sách đại lý tham gia bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR.

31/12/2017
Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

31/12/2017
Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

31/12/2017
Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu của BSR do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

31/12/2017
Bản công bố thông tin bán đấu giá Cổ phần lần đầu

Bản công bố thông tin bán đấu giá Cổ phần lần đầu

31/12/2017
Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

31/12/2017
Phương án cổ phần hóa phần II

Phương án cổ phần hóa phần II

31/12/2017
Phương án cổ phần hóa phần I

Phương án cổ phần hóa phần I

31/12/2017
Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

29/12/2017