Tin tức - sự kiện

Bản Tin Pháp Lý

Ban tin pháp lý tháng 06/2019

Ban tin pháp lý tháng 06/2019

Ban tin pháp lý tháng 06/2019
Ban tin pháp lý tháng 04/2019

Ban tin pháp lý tháng 04/2019

Ban tin pháp lý tháng 04/2019
Ban tin pháp lý tháng 03/2019

Ban tin pháp lý tháng 03/2019

Ban tin pháp lý tháng 03/2019
Ban tin pháp lý tháng 02/2019

Ban tin pháp lý tháng 02/2019

Ban tin pháp lý tháng 02/2019
Bản tin pháp lý tháng 12/2018

Bản tin pháp lý tháng 12/2018

I. Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 11, 12/2018: Luật số 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.
Bản tin pháp lý tháng 10/2018

Bản tin pháp lý tháng 10/2018

Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 9, 10/2018: Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.
Bản tin pháp lý tháng 05/2018

Bản tin pháp lý tháng 05/2018

Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 5/2018: Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.
Bản tin pháp lý chuyên đề pháp luật lao động

Bản tin pháp lý chuyên đề pháp luật lao động

Bản tin pháp lý chuyên đề pháp luật lao động
Bản tin pháp lý Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Bản tin pháp lý Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.
Bản tin pháp lý tháng 09/2018

Bản tin pháp lý tháng 09/2018

Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 9/2018:
Ban tin pháp lý tháng 8/2018

Ban tin pháp lý tháng 8/2018

Ban tin pháp lý tháng 8/2018
Ban tin pháp lý tháng 7/2018

Ban tin pháp lý tháng 7/2018

NỘI DUNG BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 07