Tin tức - sự kiện

Bản Tin Pháp Lý

Bản tin pháp lý tháng 11/2019

Bản tin pháp lý tháng 11/2019

Bản tin pháp lý tháng 11/2019
Ban tin pháp lý tháng 10/2019

Ban tin pháp lý tháng 10/2019

Ban tin pháp lý tháng 10/2019
Ban tin pháp lý tháng 09/2019

Ban tin pháp lý tháng 09/2019

Ban tin pháp lý tháng 09/2019
Ban tin pháp lý tháng 08/2019

Ban tin pháp lý tháng 08/2019

Ban tin pháp lý tháng 08/2019
Ban tin pháp lý tháng 07/2019

Ban tin pháp lý tháng 07/2019

Ban tin pháp lý tháng 07/2019
Ban tin pháp lý tháng 06/2019

Ban tin pháp lý tháng 06/2019

Ban tin pháp lý tháng 06/2019
Ban tin pháp lý tháng 04/2019

Ban tin pháp lý tháng 04/2019

Ban tin pháp lý tháng 04/2019
Ban tin pháp lý tháng 03/2019

Ban tin pháp lý tháng 03/2019

Ban tin pháp lý tháng 03/2019
Ban tin pháp lý tháng 02/2019

Ban tin pháp lý tháng 02/2019

Ban tin pháp lý tháng 02/2019
Bản tin pháp lý tháng 12/2018

Bản tin pháp lý tháng 12/2018

I. Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 11, 12/2018: Luật số 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.
Bản tin pháp lý tháng 10/2018

Bản tin pháp lý tháng 10/2018

Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 9, 10/2018: Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.
Bản tin pháp lý tháng 05/2018

Bản tin pháp lý tháng 05/2018

Một số văn bản pháp luật/quản lý nhà nước ban hành trong tháng 5/2018: Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.