Về BSR

IMS - Hệ thống quản lý tích hợp

1. Hệ thống quản lý tích hợp IMS tại BSR:

Hệ thống quản lý tích hợp IMS của BSR là hệ thống được tích hợp từ các hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015, hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015, hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 và hệ thống quản lý Năng lượng theo ISO 50001:2018

Hệ thống quản lý tích hợp IMS đã được Công ty TNHH BSI (Viện tiêu chuẩn Anh Quốc) cấp chứng chỉ chứng nhận phù hợp chuẩn với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001 và ISO 50001. Hiệu lực của các chứng chỉ đến tháng 2/2023.

Ngoài ra, BSR cũng đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lực Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. BoA cấp chứng chỉ công nhận số VILAS 456. Chứng chỉ này được duy trì và đánh giá tái chứng nhận theo định kỳ 3 năm 1 lần.

2 - Công tác Môi trường:

2.1- Bảo vệ môi trường:

BSR đã tuân thủ nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm nơi sản xuất và môi trường xung quanh, cụ thể như sau:

+ BSR tuân thủ các nội dung và đề xuất nêu trong các Báo cáo và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của NMLD Dung Quất; Nhà máy Polypropylene và Dự án đầu tư bổ sung đường bơm hút dầu thô thứ 2 và hai bể chứa dầu thô;

+ Tất cả các loại chất thải phát sinh tại Nhà máy đều được đăng ký, phân loại, thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật;

+ Các loại nước thải, khí thải phát sinh từ Nhà máy đều được xử lý thích hợp để đáp ứng Quy chuẩn về môi trường trước khi xả thải vào môi trường. Định kỳ 2 lần/năm, Công ty thuê đơn vị chức năng để quan trắc tổng thể môi trường bên trong và xung quanh NMLD Dung Quất;

+ Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.

+ Ngoài ra, BSR cũng quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động, hàng năm BSR thuê đơn vị chức năng thực hiện đo kiểm môi trường lao động để đảm bảo vệ sinh và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

+ Luôn duy trì tốt hệ thống quản lý môi trường, đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

2.2- Các biện pháp thực hiện:

a. Đối với khí thải:

Để giảm thiểu ô nhiễm khí thải trong quá trình sản xuất, BSR đã lắp đặt các thiết bị máy móc đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn môi trường không khí xung quanh như: Chiều cao ống khói phù hợp, lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện để xử lý dòng khí thải có chứa hàm lượng bụi cao (RFCC).

Định kỳ, BSR đã đã tiến hành quan trắc chất lượng khí thải tại các ống khói định kỳ, kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng chất ô nhiễm trong khí thải tại các ống khói của Nhà máy lọc dầu thấp hơn so với Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 34:2010/BTNMT).

b. Đối với nước thải:

Nhà máy có phân xưởng xử lý nước thải có công suất thiết kế: 560 m3/h. Tất cả các dòng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất đều được phân loại, thu gom và xử lý bởi các phương pháp khác nhau với các công đoạn như: Xử lý cơ học (vật lý), hoá lý (tuyển nổi), sinh học, lắng và lọc cát. Nước thải sau khi xử lý được đưa đến bể kiểm tra chất lượng nước thải, tại đây có lắp đặt thiết bị giám sát liên tục các thông số như lưu lượng, pH, COD.

Định kỳ, BSR thuê các đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc chất lượng nước thải sau khi xử lý. Kết quả quan trắc cho thấy, hàm lượng các chất gây ô nhiễm điều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 40: 2011/ BTNMT.

BSR luôn hành kê khai và đóng phí nước thải đầy đủ theo yêu cầu pháp luật.

c. Đối với quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại:

Chất thải rắn thông thường (không nguy hại): BSR đã có Hợp đồng số 293-2015/HĐ/BSR-04-EME ngày 21/4/2015 với Công ty LILAMA - EME  để thu gom, vận chuyển và xử lý lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong NMLD Dung Quất.

Chất thải nguy hại (CTNH): Thực hiện theo yêu cầu của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT (Nay là Thông tư 36/2015/TT-BTNMT) về việc quản lý chất thải nguy hại, BSR đã đăng ký Sổ chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi. BSR có 02 kho lưu trữ chất thải nguy hại tạm thời có diện tích khoảng 300 m2/kho để lưu giữ chất thải trước khi chuyển cho Nhà thầu. BSR đã ký Hợp đồng số 292-2015/HĐ/BSR-03-EME ngày 21/4/2015 với Công ty LILAMA - EME  để thu gom, vận chuyển và xử lý lượng CTNH phát sinh trong NMLD Dung Quất.

d. Tiếng ồn:

Phát sinh từ các máy nén khí, thiết bị quay, lò hơi,… Để giảm thiểu tiếng ồn các thiết bị trong Nhà máy đều được thiết kế đảm bảo đáp ứng theo tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành và các yêu cầu khác của các nước tiên tiến trên thế giới như: EEMUA 140 Noise procedure specification, EEMUA 141, API RP 521, CONCAWE 87/59. Bên cạnh đó những người làm việc trong môi trường có tiếng ồn vượt quá 85 dB(A) thì phải được trang bị nút hoặc chụp tai chống ồn.

 e. Các tiêu chuẩn môi trường, quản lý môi trường BSR đang áp dụng:

+ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 23/6/2014;

+ Nghị định 19/2015/NĐ-CP  ngày 14/02/2015 của Chính Phủ hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường;

+ Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

+ Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính Phủ về việc xử lý vi  phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

+ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT - Quản lý chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặn;

+ QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm;

+ QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ;

+ QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại không khí xung quanh;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

+ QCVN 34:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ;

+ QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp;

 f. Các giấy phép được cấp:

Các Dự án mà hiện nay Công ty BSR đang quản lý đã lập đầy đủ các báo cáo đánh giá tác động môi trường (TĐTM), được các cơ quan chức năng phê duyệt và thẩm định sau khi Dự án đi vào vận hành chính thức, cụ thể như sau:

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án NMLD Việt Nga đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt theo Quyết định số: 2433/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Hệ thống đường ống, bể chứa sản phẩm và Cảng của NMLD Dung Quất đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt theo Quyết định số 2434/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2000;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho Dự án NMLD Dung Quất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo Quyết định số 2001/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2004;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy Polypropylene tại Khu Kinh tế Dung Quất - xã Bình Trị - huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo Quyết định số 433/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2009;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư bổ sung đường bơm hút dầu thô thứ 2 và hai bể chứa dầu thô đã được phê duyệt theo Quyết định số 223/QĐ-BQL ngày 23/8/2010;

+ Giấy xác nhận số 457/TCMT-TĐ ngày 05/4/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án NMLD Dung Quất trước khi đi vào vận hành chính thức;

+ Giấy xác nhận số 475/TCMT-TĐ ngày 07/4/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Hệ thống đường ống, bể chứa sản phẩm và cảng của Dự án NMLD Dung Quất trước khi đi vào vận hành chính thức;

+ Giấy xác nhận số 1488/TCMT-TĐ ngày 31/8/2010 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Polypropylene khu Kinh tế Dung Quất - xã Bình Trị - huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi trước khi đi vào vận hành chính thức;

+ Giấy xác nhận số 926/BQL ngày 09/9/2011 của Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất về việc xác nhận thực hiện các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư bổ sung đường bơm hút dầu thô thứ 2 và hai bể chứa dầu thô trước khi đi vào vận hành chính thức;

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước của Dự án NMLD Dung Quất số 780/GP-BTNMT cấp ngày 27/4/2010;

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước tại khu bể chứa sản phẩm - Dự án NMLD Dung Quất số 1599/GP-UBND ngày 12/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp.

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển số 3255/GP-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp.