Mời thầu

Thông báo mời thầu
7

12/2017

Tên gói thầu: Mua dây đai cho các quạt cấp khí và làm mát bằng không khí (AFC) trong Nhà máy cuối năm 2017 và đầu năm 2018 theo Đơn hàng số 503/17-3440/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua dây đai cho các quạt cấp khí và làm mát bằng không khí (AFC) trong Nhà máy cuối năm 2017 và đầu năm 2018 theo Đơn hàng số 503/17-3440/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 14/12/2017 đến ngày 28/12/2017

7

12/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư để dự phòng cho các thiết bị X-1501, X-1502, X-1503, D-1555, D-1556 và kính quan sát cho hơi cao áp tại khu vực 2 theo Đơn hàng số 459/17-3387/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Mua vật tư để dự phòng cho các thiết bị X-1501, X-1502, X-1503, D-1555, D-1556 và kính quan sát cho hơi cao áp tại khu vực 2 theo Đơn hàng số 459/17-3387/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 14/12/2017 đến ngày 28/12/2017

6

12/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn đánh giá an ninh thông tin (Information Security Audit) và xây dựng hệ thống chính sách tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 27002- Code of Practice for Information Security Management theo Đơn hàng số 224/ĐH

Mô tả: Thuê dịch vụ tư vấn đánh giá an ninh thông tin (Information Security Audit) và xây dựng hệ thống chính sách tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 27002- Code of Practice for Information Security Management theo Đơn hàng số 224/ĐH-NCPT ngày 18/5/2017

Phát hành: 11/12/2017 đến ngày 02/02/2018

6

12/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho hệ thống cần xuất sản phẩm LA-8111 đến LA-8162 tại khu Jetty theo Đơn hàng 483/17-3324/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho hệ thống cần xuất sản phẩm LA-8111 đến LA-8162 tại khu Jetty theo Đơn hàng 483/17-3324/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 11/12/2017 đến ngày 21/12/2017

27

11/2017

Tên gói thầu: Mua màng phủ kiện sản phẩm Polypropylen theo Đơn hàng số 358/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua màng phủ kiện sản phẩm Polypropylen theo Đơn hàng số 358/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 01/12/2017 đến ngày 22/12/2017

1

12/2017

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Ký HĐĐG cung cấp dịch vụ lắp đặt giàn giáo để thực hiện các công việc BDSC thường xuyên theo Đơn hàng số 480/ĐH-BDSC-P

Mô tả: Tên gói thầu: Ký HĐĐG cung cấp dịch vụ lắp đặt giàn giáo để thực hiện các công việc BDSC thường xuyên theo Đơn hàng số 480/ĐH-BDSC-P

Phát hành: 01/12/2017 đến ngày 22/12/2017

29

11/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ và cung cấp vật tư để lắp đặt bổ sung 02 giếng Anode và 37 dây Anode tại phân xưởng U60 và U52 theo Đơn hàng số 283/17-2221/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Thuê dịch vụ và cung cấp vật tư để lắp đặt bổ sung 02 giếng Anode và 37 dây Anode tại phân xưởng U60 và U52 theo Đơn hàng số 283/17-2221/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 29/11/2017 đến ngày 08/01/2018

22

11/2017

Tên gói thầu: Thuê đơn vị giám định chất lượng/khối lượng dầu thô và thực hiện giám sát áp tải vận chuyển dầu thô từ các Mỏ đến NMLD Dung Quất khi có hao hụt xuất cao bất thường từ ngày 01/01/2018 đế

Mô tả: Thuê đơn vị giám định chất lượng/khối lượng dầu thô và thực hiện giám sát áp tải vận chuyển dầu thô từ các Mỏ đến NMLD Dung Quất khi có hao hụt xuất cao bất thường từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Phát hành: 27/11/2017 đến ngày 14/12/2017

20

11/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp và thay mới thang máy tại tòa nhà 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 423/DH-BDSC-E;

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp và thay mới thang máy tại tòa nhà 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 423/DH-BDSC-E;

Phát hành: 24/11/2017 đến ngày 08/12/2017

20

11/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện bổ sung và cập nhật hệ thống truy cập ứng dụng từ bên ngoài vào mạng Nhà máy Lọc dầu theo chuẩn bảo mật theo Đơn hàng số 324/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện bổ sung và cập nhật hệ thống truy cập ứng dụng từ bên ngoài vào mạng Nhà máy Lọc dầu theo chuẩn bảo mật theo Đơn hàng số 324/ĐH-NCPT.

Phát hành: 24/11/2017 đến ngày 15/12/2017

20

11/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện bổ sung và gia cố hệ thống bảo mật phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDoS và tấn công web theo Đơn hàng số 339/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện bổ sung và gia cố hệ thống bảo mật phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDoS và tấn công web theo Đơn hàng số 339/ĐH-NCPT.

Phát hành: 24/11/2017 đến ngày 21/12/2017

22

11/2017

Tên gói thầu: Thuê đơn vị giám định chất lượng/khối lượng etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính, các sản phẩm của NMLD Dung Quất và thực hiện kiểm kê trong năm 2018.

Mô tả: Thuê đơn vị giám định chất lượng/khối lượng etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính, các sản phẩm của NMLD Dung Quất và thực hiện kiểm kê trong năm 2018.

Phát hành: 24/11/2017 đến ngày 14/12/2017